Zakopower Kolędowo

Koncert

Bilety

Zakopower Kolędowo

Zapraszamy do wspólnego radosnego muzykowania i prze¿ywania wyjątkowej atmosfery Œwi¹t na scenie klubu Pokład. Podczas koncertu usłyszymy klasyczne polskie kolêdy z „zakopowerowym” charakterem, ³¹cz¹cym energiê, niepowtarzalny klimat i jedyne w swoim rodzaju inspiracje tradycj¹ ludow¹. Grudniowe spotkanie z Zakopower to okazja do wspólnego œwiêtowania i kolêdowania. Bêdzie to niezapomniany wieczór, który na pewno zapadnie na d³ugo w Pañstwa pamiêci i wprawi w wigilijny nastrój.
Wyst¹pi¹: wokal, skrzypce – Sebastian Karpiel
wokal, skrzypce – Wojciech Topa
wokal, basy podhalañskie – Józef Chyc
wokal, altówka – Bartek Kudasik
klawisze – Piotr Rychlec
gitara basowa – Micha³ Tr¹bski
gitara – Kacper Stolarczyk
tr¹bka – Dominik Trêbski chórki – Aleksandra Radwan

Bilety

Polecane