Regulamin serwisu

Definicje

Cgm.pl – portal tematyczny mówiący o kulturze miejskiej, poruszający tematy imprez, wydarzeń kulturalnych.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu cgm.pl

I. Zasady ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu cgm.pl.
  2. Korzystanie przez Użytkowników z portalu cgm.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi cgm.pl.
 2. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 3. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi cgm.pl za pomocą maila kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.
 4. W konkursach biorą udział tylko osoby które posiadają konto na stronie www.cgm.pl
 5. Założenie konta jest możliwe dzięki usłudze Facebook Connect.

II. Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Cgm.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie.
 2. Cgm.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 3. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę cgm.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię cgm.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, cgm.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z portalu cgm.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu cgm.pl
 5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.
Share This